Metodyka szkoleń

Dowiedz się w jaki sposób przygotowujemy i prowadzimy szkolenia aby Twoja firm mogła osiągnąć najlepsze rezultaty.

Szkolenia zamknięte

Poznaj tematykę szkoleń które umożliwią skuteczną i efektywną realizację wszystkich działań związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Szkolenia otwarte

Zapraszamy na szkolenia otwarte. Poznaj terminy zbliżających się szkoleń i zarezerwuj miejsce dla siebie lub swoich pracowników.

Metodyka szkoleń

W większości przypadków efektywność szkoleń bywa mierzona za pomocą ankiet w których uczestnicy oceniają szkolenie z różnych perspektyw. Taka forma oceny, choć ważna, nie odzwierciedla prawdziwych korzyści jakie szkolenie powinno przynieść organizacji. Naszym zdaniem szkolenia powinny być traktowane jako forma inwestycji która powinna przynieść organizacji maksymalne korzyści. Korzyści, czyli skuteczność szkolenia, są uzależnione od formy szkolenia i od sposobu wykorzystania zdobytej wiedzy przez uczestników

Szkolenia Training Expert ukierunkowane są na skuteczność czyli na końcowe efekty osiągane przez organizację po szkoleniu. Skuteczność szkolenia mierzona powinna być za pomocą wskaźników ekonomicznych takich jak koszty (redukcja), przychody (wzrost) czy ryzyko działalności (redukcja).

Powyższe parametry powinny być mierzone za pomocą odpowiednio przygotowanego zestawu wskaźników controllingowych które gwarantują kontrolę uzyskiwanych efektów. Przykładem takich wskaźników mogą być:

 • wzrost liczby klientów
 • wzrost wartości sprzedaży do nowych klientów

po szkoleniu i seminarium wdrożeniowym z zakresu metod pozyskiwania nowych klientów. Brak pomiaru efektywności szkoleń powoduje, że zdobyta wiedza najczęściej nie jest wykorzystana w praktyce lub możliwy potencjał efektywności nie jest w pełni wykorzystany.

Pełna skuteczność przeprowadzonego szkolenia zależy od wielu czynników. Do najważniejszych z nich należą:

 1. Dokonanie precyzyjnej i właściwej analizy potrzeb szkoleniowych (APS) na wielu poziomach organizacyjnych ukierunkowanych na wzrost efektywności całej organizacji
 2. Przygotowanie programu szkolenia bazującego na APS
 3. Analiza możliwości wprowadzenia rozwiązań które mogą zależeć od wielu czynników, min:
  1. Wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia
  2. Motywacji do wprowadzenia zmian
  3. Możliwości technicznych i organizacyjnych związanych z procesem wprowadzanych zmian
  4. Oporu związanego z wdrożeniem zmiany na każdym poziomie organizacyjnym
 4. Kontrola efektów szkolenia na wielu poziomach
  1. Zadowolenia uczestników szkolenia
  2. Poziomu zrozumienia i zapamiętania nowej wiedzy
  3. Umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce
  4. Rzeczywistego wzrostu efektywności obszaru objętego szkoleniem który zależy od:
 • Zmian organizacyjnych dokonanych po szkoleniu
 • Systemu informacyjnego bazującego na controllingu gwarantującego uzyskanie satysfakcjonujących rezultatów w obszarze objętym szkoleniem
 • Motywacji i zaangażowania pracowników w kierunku wzrostu efektywności

 

 1. Szkolenia wprowadzające
 2. Seminaria wdrożeniowe, szkolenia kompetencyjne, treningi
 3. Konsultacje wdrożeniowe

Szkolenia wprowadzające polegają na przekazaniu uczestnikom nowej wiedzy w zakresie objętym szkoleniem. Szkolenia wprowadzające są doskonałym uzupełnieniem wiedzy, szczególnie nowej, których celem jest przygotowanie uczestników do wdrożenia w życie nowych rozwiązań. Zadaniem trenera jest zaprezentowanie materiału w możliwie atrakcyjny sposób tak, aby uczestnicy mogli możliwie najwięcej skorzystać ze zdobytej wiedzy. Ze względu na specyfikę szkolenia wprowadzające są skoncentrowane na przekazywaniu nowej wiedzy, mniej zaś na trenowaniu umiejętności i ćwiczeniach. Skuteczność szkoleń wprowadzających dla organizacji jest niezwykle trudna do zmierzenia. Bazuje ona najczęściej na subiektywnej ocenie uczestników dotyczącej:

 • trenera (poziomu merytorycznego, sposobu prowadzenia szkolenia itp.)
 • materiałów szkoleniowych i ich zawartości
 • przekazywanej wiedzy znanej lub nie znanej uczestnikowi

Taka forma oceny, choć ważna, nie jest nastawiona na efektywność organizacji w której uczestnik pracuje. Pracownicy wprawdzie mogą deklarować chęć wdrożenia nowych rozwiązań, jednak doświadczenie uczy, że większości z nich nie udaje się tego zrobić, lub efekty prób wdrożeniowych są niezadowalające.

 

Seminaria wdrożeniowe, szkolenia kompetencyjne, treningi to forma pracy z mniejszą grupą uczestników. Są one nastawione na praktyczną stronę umiejętności stosowania wiedzy w miejscu pracy. Skoncentrowane zdecydowanie na formie ćwiczeń praktycznych. Ocena szkolenia powinna dotyczyć, poza obszarami które obejmują szkolenia wprowadzające, konkretnych umiejętności nabytych na szkoleniu a możliwych do wykorzystania w przyszłości na stanowisku pracy. Umiejętności te powinny być wcześniej przedstawione w programie seminarium lub szkolenia w postaci konkretnych kompetencji, np. w przypadku seminarium wdrożeniowego z zakresu metod pozyskiwania nowych klientów może to być:

 • kompetencja związana z umiejętnością praktycznego stosowania metod pozyskiwania nowych klientów przez telefon

Po szkoleniu uczestnik sam potrafi ocenić czy umiejętności nabyte na seminarium bądź szkoleniu kompetencji będą mu przydatne a także ocenić ich potencjalną skuteczność w pracy.  

Konsultacje wdrożeniowe są formą pracy trenera z uczestnikami w miejscu zatrudnienia pracowników. Są najbardziej zaawansowaną i najskuteczniejszą formą szkolenia ukierunkowanego na efektywność organizacji. W ramach konsultacji możliwe jest pełne wykorzystanie wiedzy uczestników w trakcie wdrażania nowych rozwiązań w miejscu pracy. W czasie konsultacji wdrożeniowych uczestnicy zdobywają najwyższe kompetencje dzięki bezpośredniemu kontaktowi z trenerem w czasie rozwiązywania praktycznych problemów organizacyjnych. Ocena konsultacji wdrożeniowych powinna odbywać się przez pryzmat wszystkich kryteriów przedstawionych wyżej. Jednak najważniejszym kryterium powinien być wzrost efektywności organizacji mierzony poprawą efektywności procesów (czasu realizacji, kosztów, przychodów, ryzyka). W przypadku metod pozyskiwania nowych klientów wskaźnikami efektywności procesu będą:

 • wzrost liczby nowych klientów
 • wzrost wartości sprzedaży do nowych klientów

Szkolenia zamknięte

„Efektywne przedsiębiorstwo XXI wieku od wizji do stanowiska”

 

Poziom wizji przedsiębiorstwa

Tematy szkoleń:

 1. Budowanie wizji przedsiębiorstwa na podstawie scenariuszy rozwoju biznesu.

Wizja może być oparta na intuicji (np. właścicieli  zarządu) lub na  metodach zarządzania, które zdecydowanie skuteczniej zwiększają efektywność przedsiębiorstwa.  Dobra wizja umożliwia maksymalne wykorzystanie istniejącej koniunktury i odnalezienie w biznesie obszarów, które przyniosą firmie i jej właścicielom maksymalne zyski. Opracowanie wizji opartej na scenariuszach rozwoju biznesu pozwoli na redukcję złożoności procesów gospodarczych wpływających na przedsiębiorstwo. To umożliwi wybór najkorzystniejszych metod konkurencji, opanowania rynków, opracowania strategii i odpowiedzi na najtrudniejsze, a zarazem na najważniejsze pytania w biznesie:

 • jak będzie przebiegał rozwój rynków i branży w najbliższym i dalszym okresie
 • jaki wpływ na przedsiębiorstwo będzie miał powyższy rozwój
 • jakie działania należy podjąć aby utrzymać się na rynku i maksymalizować zysk.

 Poziom strategii przedsiębiorstwa

Tematy szkoleń:

 1. Zarządzanie strategiczne w firmie.
 2. Metody analizy strategicznej.

 Na  podstawie przygotowanej wizji biznesu możliwe staje się opracowanie odpowiedniej  i unikalnej dla każdego przedsiębiorstwa strategii działania. Dzięki strategii przedsiębiorstwo może rozpocząć działania gwarantujące realizację wizji i osiągnięcie zamierzonych, z punktu widzenia właściciela i zarządu, rezultatów. Strategia umożliwi odpowiedzieć na pytania: 

 • w jaki sposób opanować najbardziej opłacalne rynki zbytu
 • jak wyprzedzić konkurencję
 • jakie działania strategiczne należy przedsięwziąć (inwestycje, zatrudnienie etc.), aby zrealizować strategię
 • w jaki sposób będziemy mierzyć postępy w realizacji strategii.

 Poziom operacyjny przedsiębiorstwa

Tematy szkoleń:

 1. Zarządzanie przez cele (MBO).

Przełożenie opracowanej strategii na konkretne cele i zadania jest warunkiem niezbędnym efektywnego zarządzania w firmie. W ramach tego modułu pomożemy Państwu w sposób profesjonalny w wyznaczeniu celów w oparciu o strategię dla każdego poziomu zarządzania i każdej funkcji (działu) w przedsiębiorstwie. Po wprowadzeniu modułu uzyskacie Państwo odpowiedź na następujące pytania:

 • w jaki sposób konstruować cele dla poszczególnych poziomów przedsiębiorstwa
 • jak przypisać odpowiedzialność do działów i osób
 • jak rozliczać wyniki i jak połączyć realizację celów z systemami motywacji.

 Poziom funkcji przedsiębiorstwa

Sprzedaż

Tematy szkoleń:

 1. Controlling sprzedaży.
 2. Techniki sprzedaży.
 3. Metody komunikacji, perswazji i wywierania wpływu w sprzedaży
 4. Metody motywacji i systemy motywacyjne w sprzedaży.

 Realizacja celów sprzedaży jest kluczową kwestią w osiąganiu celów całego przedsiębiorstwa. Przełożenie celów sprzedażowych na poszczególnych handlowców, metody pozyskiwania klientów i ocena rentowności klientów, to najważniejsze zagadnienia zawarte w tym module. Wdrażając rozwiązania w tym obszarze dowiecie się Państwo:

 • w jaki sposób pozyskiwać klientów i jak ich utrzymać
 • jak zadbać o satysfakcję klienta i usprawniać procesy w oparciu o satysfakcję
 • jak nowoczesne techniki sprzedaży mogą usprawnić efektywność działu handlowego.

 Poziom funkcji przedsiębiorstwa

Produkcja

Tematy szkoleń:

 1. Controlling produkcji.
 2. Lean manufacturing.
 3. Planowanie produkcji.
 4. TQM dla pracowników produkcyjnych.
 5. Systemy motywacyjne w produkcji.
 6. Metody poprawy efektywności.

 Realizacja celów produkcji decyduje o wysokości kosztów całego przedsiębiorstwa.Celem tego modułu jest wprowadzenie rozwiązań gwarantujących wzrost efektywności obszaru produkcyjnego dzięki poprawie wykorzystania wszystkich zasobów i istniejących rezerw. Efekty dokonywanych usprawnień widoczne będą po każdej zmianie roboczej dzięki wizualizacji wskaźnikowej. Po wdrożeniu modułu będziecie Państwo mogli odpowiedzieć na następujące pytania:

 • w jaki sposób kontrolować wszystkie zasoby produkcyjne
 • jak usprawniać procesy produkcyjne i gdzie poszukiwać oszczędności w produkcji
 • jak motywować pracowników do bardziej produktywnej i efektywnej pracy.

 Poziom funkcji przedsiębiorstwa

Logistyka i zaopatrzenie

Tematy szkoleń:

 1. Controlling logistyki i zaopatrzenia.

 Logistyka i magazynowanie odgrywają istotną rolę z punktu widzenia kosztów, (szczególnie dotyczy to firm handlowych). Celem tego  modułu jest wprowadzenie rozwiązań gwarantujących wzrost efektywności obszaru logistyki dzięki optymalizacji łącznych kosztów magazynowania, zaopatrzenia i transportu. Dzięki temu modułowi uzyskacie Państwo odpowiedzi na pytania:

 • jak optymalizować koszty logistyki
 • w jaki sposób ocenić opłacalność dostawców i klientów z punktu widzenia logistyki i transportu
 • jak minimalizować koszty zaopatrzenia.

Skorzystaj z nowego pakietu szkoleniowo-doradczego „Efektywne przedsiębiorstwo XXI w. -od wizji do stanowiska”

Zdecydowany wzrost efektywności przedsiębiorstwa jest nie tylko możliwy, ale również niezbędny aby mogło przetrwać w warunkach coraz ostrzejszej konkurencji. Nasze rozwiązania gwarantują wzrost sprzedaży, redukcję kosztów operacyjnych i pełne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa. Umów się z naszym konsultantem i dowiedz się więcej na temat sposobów poprawy efektywności Twojego przedsiębiorstwa

Szkolenia otwarte

Zapoznaj się z terminami szkoleń otwartych

ROZWIJAJ KOMPETENCJE SWOICH PRACOWNIKÓW

Wyzwania industry 4.0

Dowiedz się w jaki sposób możesz wesprzeć swoje przedsiębiorstwo wprowadzając najnowsze rozwiązania w zakresie zarządzania powiązane z programem Przemysł 4.0. 

ODKRYJ MOŻLIWE OBSZARY ROZWOJU SWOJEJ FIRMY

Komunikacja 4.0

Wyzwania programu Przemysł 4.0 to również nowoczesne podejście do komunikacji. Integracja wielu podejść w dziedzinie komunikacji oraz podejmowanie nowych wyzwań w tej dziedzinie będzie kluczowe w osiąganiu sukcesu w programie Przemysł 4.0.

Pozostań w kontakcie z

Training Expert

 • 00-375 Warszawa, ul. Smolna 10/18,
 • office@trainingexpert.pl
 • (+48) 601-86-11-21