System Informacji Menedżerskiej

Dowiedz się w jaki sposób za pomocą odpowiednio przygotowanej informacji zarządczej możesz skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem .

Moduły wdrożeniowe

Sprawdż jakie rozwiązania dla poszczególnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem przygotowała firma Training Expert

Przemysł 4.0

Wprowadź nowoczesne rozwiązania przyszłości wspierające konkurencyjność Twojej firmy w erze robotyki

SYSTEM INFORMACJI MENEDŻERSKIEJ

Dowiedz się w jaki sposób za pomocą odpowiednio przygotowanej informacji zarządczej możesz skutecznie sterować przedsiębiorstwem

System Informacji Menedżerskiej jest integralnym elementem kompleksowego rozwiązania jakim jest Systemu Zarządzania – od misji do stanowiska. Jest narzędziem zapewniającym integrację informacyjną wszystkich istotnych elementów związanych z zarządzaniem z punktu widzenia danych, metod i sposobów ich przetwarzania, uzyskiwanych informacji oraz prezentacji dostępnych opcji decyzyjnych.

W dzisiejszym zarządzaniu informacja decyduje o przewadze konkurencyjnej. Tylko przedsiębiorstwa mające doskonały system informacji oraz menedżerów, którzy potrafią błyskawicznie wyciągać prawidłowe wnioski i równie szybko podejmować prawidłowe decyzje, będą w stanie skutecznie konkurować zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. Dzięki Systemowi Informacji Menedżerskiej SIM będziecie Państwo mogli zarządzać waszym przedsiębiorstwem w sposób nieporównywalnie skuteczniejszy. Otrzymacie informacje dzięki którym będziecie mogli na bieżąco podejmować decyzje wpływające bezpośrednio na wzrost efektywności Waszego przedsiębiorstwa.

Badania przeprowadzone na 30 przedsiębiorstwach amerykańskich i europejskich wskazują na zdecydowaną poprawę najważniejszych parametrów ekonomicznych, technicznych i jakościowych przy prawidłowym wprowadzaniu usprawnień opartych o redukcję rezerw i marnotrawstwa. 

Zdecydowana większość menedżerów jest w stanie błyskawicznie odpowiedzieć na pytanie jaki zysk generuje ich przedsiębiorstwo w skali roku, kwartału czy miesiąca. Są w stanie określić nawet przybliżoną wartość dzienną zysku. Niewielu jednak jest w stanie nawet oszacować jakie straty dziennie ponosi ich przedsiębiorstwo w wyniku posiadania zbędnych rezerw, niewykorzystanych zasobów czy marnotrawstwa. Te straty są niemożliwe do odzyskania. Sięgają w zależności od poziomu organizacyjnego firmy od 5%-30% jej obrotów. Łatwo policzyć, że w skali przedsiębiorstwa są to niebagatelne kwoty, a zysk może wzrosnąć nawet o kilkaset procent!

Oszczędności przedsiębiorstwo powinno poszukiwać przede wszystkim poprzez likwidację wspomnianych wyżej zbędnych rezerw, niewykorzystanych zasobów i marnotrawstwa.

Najważniejsze obszary poszukiwania oszczędności z punktu widzenia rodzaju kosztów: 

 1. Wykorzystanie parku maszynowego.
 2. Wykorzystanie czasu pracy pracowników.
 3. Wykorzystanie surowca i odpadów.
 4. Minimalizacja stanów magazynowych i robót w toku.
 5. Wykorzystanie paliwa, energii.
 6. Wykorzystanie powierzchni.
 7. Poprawa jakości procesów oraz produktów.

 Najważniejsze obszary poszukiwania oszczędności, wzrostu efektywności oraz potencjału generowania zysku z punktu widzenia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa: 

 1. Sprzedaż i marketing.
 2. Magazyny towaru gotowego oraz surowca.
 3. Produkcja
 4. Kontrola jakości
 5. Zarządzanie personelem

Moduły systemu Zaopatrzenia obejmują:

Efektywność Służb Zaopatrzenia

Nieefektywne wykorzystanie czasu, częsta nieobecność na stanowisku pracy tłumaczona wyjazdem do dostawcy to najczęściej spotykane problemy tego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa.  Wprowadzimy odpowiednie standardy pracy dla służb zaopatrzenia, dzięki którym pracownicy będą skupieni na podnoszeniu efektywności tej sfery przedsiębiorstwa.

Kontrola Kosztów Zakupu

 Wysokie ceny kupowanych surowców i materiałów ( ci sami dostawcy od wielu lat). mogą oznaczać, że koszty funkcjonowania tej sfery przedsiębiorstwa są zbyt wysokie. Również za wysokie stany magazynowe oraz ilość surowców i materiałów nisko rotujących przyczynia się do wzrostu kosztów tego obszaru.  Wprowadzając ten moduł pomożemy stworzyć w Państwa przedsiębiorstwie system, który wraz z modułem Efektywność Służb Zaopatrzenia pozwoli na widoczną redukcję kosztów.

Moduły systemu Transportu obejmują:

Efektywność Transportu

Nieodpowiednie wykorzystanie powierzchni transportowej oraz wysokie koszty transportu to najczęściej spotykane  problemy obszaru transportu. Wprowadzimy odpowiedni system standardów i wskaźników umożliwiających precyzyjną kontrolę i redukcję kosztów dla tego obszaru przedsiębiorstwa.Jakie informacje zawiera SIM ?

SIM  to zestawienie raportów, wskaźników oraz parametrów kosztowych związanych z poszczególnymi obszarami efektywności przypisanymi do konkretnego menedżera. Zawiera informacje, które mogą służyć do oceny efektywności kierownika i jego zespołu przez przełożonego. SIM umożliwia także podejmowanie trafnych decyzji menedżerskich związanych z bieżącą działalnością  danej komórki organizacyjnej podległej kierownikowi oraz wprowadzaniem nowych rozwiązań.

Czy sam SIM jest wystarczający do generowania oszczędności?

W początkowym okresie po wprowadzeniu SIM w przedsiębiorstwie sam fakt korzystania z nowoczesnej informacji menedżerskiej mobilizuje pracowników do poprawy efektywności i generowania oszczędności. Po pewnym czasie tzw. rezerwy proste zostają wykorzystane. Przedsiębiorstwo potrzebuje wtedy ukierunkowanych szkoleń i wdrożeń rozwiązań, które zagwarantują dalszą poprawę efektywności i generowanie oszczędności. SIM  stwarza możliwość natychmiastowej oceny wyników wdrożeń powyższych rozwiązań.

SIM nie tylko umożliwia poprawę efektywności i wspomaga menedżerów w poszukiwaniu oszczędności. Dzięki niemu możliwa staje się kontrola efektywności wdrażania nowoczesnych rozwiązań z zakresu zarządzania między innymi:

 1. Zarządzania przez cele
 2. Zarządzania projektami
 3. Zarządzania procesami
 4. Zarządzania odchudzonego Lean Management (5S, TPM, Kaizen, Just In Time, SMED etc.)
 5. Balanced Scorecard

 SIM może wspomagać również proces oceny pracowniczej, a także wspierać budowanie efektywnego systemu motywacyjnego w oparciu o efektywność. 

SIM umożliwia również śledzenie skuteczności szkoleniowej przedsiębiorstwa.  Zasadniczym celem szkoleń jest nie tylko zdobywanie wiedzy oraz rozwój pracowników. Najważniejsze są wymierne rezultaty, jakie szkolenie przyniesie przedsiębiorstwu w postaci poprawy efektywności i uzyskiwanych oszczędności.  SIM gwarantuje możliwość oceny rezultatów przeprowadzonych szkoleń na podstawie osiąganych efektów. 

Dlaczego warto wprowadzić SIM w Państwa przedsiębiorstwie?

Zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania i generowania oszczędności jest coraz większe. Zachęcamy do zapoznania się z bardziej szczegółową prezentacją SIM prowadzoną przez naszych konsultantów. Może to być okazja do bliższego zaznajomienia się z możliwościami systemu i jego zastosowaniem w Państwa przedsiębiorstwie.

SIM to: gwarancja rozwoju przedsiębiorstwa, niższe koszty operacyjne, wyższa motywacja i zadowolenie pracowników, skuteczna i efektywna kontrola wszystkich szczebli zarządzania w przedsiębiorstwie.

Alternatywą są wysokie koszty funkcjonowania, marnotrawstwo, zbędne rezerwy, niewykorzystane zasoby ( jak wspomnieliśmy na początku prezentacji mogące sięgać nawet 30% wartości obrotów przedsiębiorstwa).

Skorzystaj z nowej wiedzy już dzisiaj i umów się z naszym konsultantem na spotkanie!

 Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową. Szkolenia mogą być uzupełnieniem wdrażanego SIM. Mogą również być prowadzone niezależnie od wdrażanego SIM. Na życzenie Państwa dopasowujemy programy szkoleniowe do indywidualnych wymagań i oczekiwanych rezultatów.

MODUŁY WDROŻENIOWE

Sprawdź jakie rozwiązania dla poszczególnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem przygotowała firma Training Expert

Zapraszamy do zapoznania się z modułami wdrożeniowymi Training Expert. Moduły produktowe składają się z cyklu szkoleń oraz zintegrowanymi  z nimi systemami informatycznymi. To połączenie gwarantuje, że Państwa przedsiębiorstwo uzyska widoczne  i satysfakcjonujące rezultaty wdrożeniowe.  Wprowadzenie każdego z zaprezentowanych modułów przyczyni się do wzrostu efektywności obszaru nim objętego.

Moduły systemu Sprzedaż i Marketing obejmują::

Warsztaty Strategiczne

 Wspólnie przeanalizujemy sytuację Waszego Przedsiębiorstwa. Pomożemy opracować misję i wizję strategiczną. Określimy mocne strony firmy i działania jakie należy podjąć, aby wykorzystać stojące przed firmą możliwości, a słabe strony zamienić w szanse i wyzwania. Opracujemy skuteczną strategię dla sfery produktowej, walki z konkurencją oparte o misję i wizję Waszego Przedsiębiorstwa.

Planowanie i Prognozowanie Sprzedaży

Przygotujemy dla Waszego przedsiębiorstwa plany roczne, półroczne oraz kwartalne oparte o strategię. Na ich podstawie stworzymy prognozy miesięczne i tygodniowe dopasowane do aktualnej sytuacji sprzedażowej.

 Cele Sprzedaży

 Opracujemy z pracownikami Waszego przedsiębiorstwa cele sprzedażowe odnośnie: rynków, klientów, artykułów oraz sprzedawców. Na ich podstawie będzie możliwe zrealizowanie wcześniej przygotowanych strategii, a także planów w zakresie struktury sprzedaży, jej wartości oraz uzyskanej marży.

Efektywność Służb Handlowych

Przygotujemy dopasowany do  Państwa potrzeb system zarządzania działalnością służb handlowych. Wprowadzenie tego modułu ułatwi kontrolę efektywnego czasu pracy handlowców, wpłynie na poprawę skuteczności realizacji działań handlowych, a także pomoże w redukcji kosztów tej sfery działalności. Wprowadzimy odpowiednie standardy umożliwiające osiąganie przez Państwa handlowców znakomitych wyników.

Motywacja Pracowników Handlowych

 Odpowiednio przygotowany system motywacyjny kieruje uwagę,  działania i zaangażowanie pracowników na strategiczne obszary funkcjonowania sprzedaży.  Jest to możliwe dzięki powiązaniu z celami sprzedaży, efektywnością, wynikami, systemem ocen oraz wynagrodzeń.  Przygotujemy dla Państwa handlowców system motywacyjny umożliwiający osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.

Windykacja Należności

 Uwieńczeniem skutecznych negocjacji jest sprzedaż. Jednak kiedy terminy spłaty należności przez klientów są zbyt długie może to zaburzyć płynność finansową i znacząco zmniejszyć zysk przedsiębiorstwa. Wprowadzenie tego modułu przywróci pełną kontrolę oraz właściwy nadzór nad tym obszarem działalności Waszego Przedsiębiorstwa. 

Moduły systemu Produkcja obejmują:

Planowanie i Prognozowanie Produkcji

Przygotujemy dla Waszego przedsię-biorstwa tygodniowe plany produkcyjne z wykorzystaniem systemów planowania MRP I, MRP II,  JiT . Dzięki tym rozwiązaniom możliwe będzie ograniczenie stanów magazynowych wyrobów gotowych i surowców, robót w toku, nadmiaru zatrudnienia, zużycia materiałów. System umożliwia bieżące śledzenie postępu produkcji dla każdej partii produktu. Wprowadzenie Modułu Planowania i Prognozowania Produkcji z wykorzystaniem elementów Just In Time pomoże wprowadzić ład w organizacji.

Utrzymanie Ruchu

 Służby utrzymania ruchu są często pomijane w ujęciu efektywności, jednak są bardzo istotnym aspektem działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Jeśli dodamy do tego koszty jakości związanej ze złą eksploatacją maszyn, częstymi i niespodziewanymi awariami, brakiem terminowej realizacji produkcji  oraz przerostem zatrudnienia, to  okazuje się, że odgrywają one znaczącą rolę. Pomożemy przygotować Państwu system, który umożliwi sprawne zarządzanie tym obszarem. Udoskonalimy planowanie remontów z wykorzystaniem TPM, usprawnimy procesy przewidywania i zapobiegania awariom, co zapewni istotną redukcję kosztów tego obszaru działalności.

Cele i Efektywność Produkcji

 Opracujemy z pracownikami Waszego przedsiębiorstwa cele produkcyjne umożliwiające wprowadzanie usprawnień. Dzięki Modułom Raportowanie i Wskaźniki Produkcji oraz Motywacja Pracowników Produkcyjnych  możliwe będzie inspirowanie pracowników do podejmowania działań usprawniających i bieżąca kontrola wyników.

Motywacja Pracowników Produkcyjnych

 Umożliwia skierowanie uwagi,  działań i zaangażowania pracowników na strategiczne obszary funkcjonowania produkcji. Odpowiednie powiązanie z systemem ocen i wynagrodzeń ułatwi realizację założonych celów produkcyjnych w zakresie wydajności, jakości czy usprawnień. Wprowadzenie rozwiązań typu Kaizen i kółek jakości pomoże w skuteczniejszym wdrożeniu Modułu Motywacja Pracowników Produkcyjnych.

Raportowanie i Wskaźniki Produkcji

 Umożliwia kontrolę produkcji za pomocą specjalnie przygotowanych wskaźników. Standardowa kontrola produkcji oparta o budżetowanie umożliwia kontrolę najwcześniej miesiąc po realizacji. Wprowadzenie Modułu Raportowanie i Wskaźniki Produkcji sprawi, iż osoby odpowiedzialne za produkcję będą otrzymywać odpowiednie raporty kontrolne najistotniejszych obszarów produkcji po każdej zakończonej zmianie roboczej! Eliminacja powstałych odchyleń i kontrola kosztów produkcji staje się wtedy niezwykle prosta.

Kontrola Jakości

 Jakość jest jednym z podstawowych parametrów produkcji i wymagań klienta. Stworzymy dla Państwa system, który umożliwi przypisanie odpowiedzialności za jakość wykonawcom oraz umożliwi dogłębną analizę oraz zapobieganie powstawaniu błędów  jakości w przyszłych okresach.

Utrzymanie Standardów Produkcji

Czystość i porządek na produkcji jest wizytówką zakładu. Nieporządek, plamy oleju, zbyt duża ilość niepotrzebnych przedmiotów mogą doprowadzić do nieszczęśliwych wypadków. Wprowadzenie systemu 5S ułatwi Waszym pracownikom utrzymanie porządku na stanowisku. Po wprowadzeniu systemu wszystkie narzędzia będą miały swoje miejsce, a porządek na stanowisku pracy pozytywnie wpłynie na efektywność, jakość i morale pracowników.

Moduły systemu Zaopatrzenia obejmują:

Efektywność Służb Zaopatrzenia

Nieefektywne wykorzystanie czasu, częsta nieobecność na stanowisku pracy tłumaczona wyjazdem do dostawcy to najczęściej spotykane problemy tego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa.  Wprowadzimy odpowiednie standardy pracy dla służb zaopatrzenia, dzięki którym pracownicy będą skupieni na podnoszeniu efektywności tej sfery przedsiębiorstwa.

Kontrola Kosztów Zakupu

 Wysokie ceny kupowanych surowców i materiałów ( ci sami dostawcy od wielu lat). mogą oznaczać, że koszty funkcjonowania tej sfery przedsiębiorstwa są zbyt wysokie. Również za wysokie stany magazynowe oraz ilość surowców i materiałów nisko rotujących przyczynia się do wzrostu kosztów tego obszaru.  Wprowadzając ten moduł pomożemy stworzyć w Państwa przedsiębiorstwie system, który wraz z modułem Efektywność Służb Zaopatrzenia pozwoli na widoczną redukcję kosztów.

Moduły systemu Transportu obejmują:

Efektywność Transportu

Nieodpowiednie wykorzystanie powierzchni transportowej oraz wysokie koszty transportu to najczęściej spotykane  problemy obszaru transportu. Wprowadzimy odpowiedni system standardów i wskaźników umożliwiających precyzyjną kontrolę i redukcję kosztów dla tego obszaru przedsiębiorstwa.

Moduły systemu Administracji obejmują: 

Efektywność Administracji

Efektywność służb administracji często bywa trudna do oceny. Przygotujemy odpowiednie normatywy i procedury, które ułatwią rozliczenie czasu pracy oraz terminowe przygotowanie zestawień i raportów.

Moduły systemu HR obejmują:

Badanie Motywacji Pracowniczej

Wysoki poziom motywacji istotnie wpływa na wyniki przedsiębiorstwa. Dzięki badaniom poziomu motywacji będziecie Państwo mogli ocenić, które obszary w sferze motywacji funkcjonują znakomicie, a które  należy usprawnić.

Badanie oparte jest o unikalne narzędzie stworzone przez  doświadczonych ekspertów. Gwarantuje uzyskanie bardzo istotnych informacji w niezwykle krótkim czasie, które umożliwią podejmowanie decyzji w wielu aspektach zarządzania odnoszących się m.in. do szkoleń, stylów kierowania menedżerów, systemów motywacyjnych etc. Dodatkowym atutem jest fakt, że wypełnienie kwestionariusza nie zajmuje więcej niż 15 minut, co jest istotne z punktu widzenia zarządzania czasem pracy pracowników. 

Ocena Pracownicza

 Ocena pracowników odgrywa dużą rolę w procesie motywacji pracowników. Jest gwarancją zrozumienia przez pracownika potrzeb przedsiębiorstwa oraz swojej w nim roli. Umożliwia ciągłe doskonalenie w osiąganiu najlepszych efektów na stanowisku pracy. 

Motywacyjne Systemy Wynagrodzeń

 Brak powiązania pomiędzy wysiłkiem i wynikami pracy, a wynagrodzeniem ma niezwykle demotywacyjny wpływ na pracowników. Dysproporcje w wynagrodzeniu pomiędzy pracownikami wykonującymi podobną pracę rodzi podobne konsekwencje. Przygotujemy system oparty o wartościowanie pracy oraz poziom rynkowy wynagrodzeń. W połączeniu ze ścieżką kariery i awansu, oceną pracowników oraz wyznaczonych celów stworzymy w Państwa Przedsiębiorstwie skuteczny system motywacyjny.

Przemysł 4.0

Wprowadź nowoczesne rozwiązania przyszłości wspierające konkurencyjność Twojej firmy w erze robotyki

Pozostań w kontakcie z

Training Expert

 • 00-375 Warszawa, ul. Smolna 10/18,
 • office@trainingexpert.pl
 • (+48) 601-86-11-21